Algemene voorwaarden

  1. Home
  2. Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Mijke Hartveld Coaching en Training is opgericht door Mijke Hartveld en is gevestigd te Tilburg. De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82960933.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes van Mijke Hartveld Coaching en Training en op de overeenkomsten met Mijke Hartveld Coaching en Training en op de overeenkomsten met Mijke Hartveld Coaching en Training en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.

3. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van een inschrijfformulier of door schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever door middel van een per e-mail verzonden aanmelding of opdrachtbevestiging dan wel aanmelding via een website.

4. Annulering door opdrachtnemer

In geval van overmacht of onvoldoende inschrijvingen behoudt Mijke Hartveld Coaching en Training het recht een afspraak, workshop of lezing te annuleren. In dat geval wordt opdrachtgever of deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

5. Verhindering opdrachtgever

Annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak (uitgezonderd overmachtssituaties). Indien binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt voor de gereserveerde tijd 50 % van het tarief in rekening gebracht en bij het niet nakomen van een afspraak wordt het hele tarief doorberekend. Tijdig afzeggen of verzetten van de afspraak kan telefonisch, per whatsapp en per email.

06-48154044
info@mijkehartveld.nl

6. Coaching van kinderen tot 18 jaar

Een coachingsessie duurt 60 minuten en is 1-op-1 met uw kind. U dient wel telefonisch bereikbaar te zijn tijdens de coachingsessie. Bij het ophalen na de sessie zal ik kort met u bespreken waaraan uw kind en ik samen gewerkt hebben, echter uitsluitend met de goedkeuring van het kind zelf. Tijdens een tussentijds- en of eindgesprek worden de vorderingen en eventueel het vervolg van de coaching besproken. Indien nodig kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of een andere soort hulpverlening.

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt ten allen tijde dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. De gezaghebbende ouder/verzorger die opdracht tot coaching geeft draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder/verzorger wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar schriftelijke toestemming voor geeft.

Ik ben in het bezit van een geldige Verklaring omtrent Gedrag.

7. Coaching van volwassenen

Een individuele coachingsessie duurt 90 minuten. Indien nodig kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of een andere soort hulpverlening.

8. Observatie en verslag kindercoaching

In overleg met of op verzoek van de ouders/verzorgers van het kind, kan ik observeren op school of andere locatie(s). Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. Ook kan, op verzoek, een schriftelijk verslag aan derden worden gemaakt. De tijd die aan beiden wordt besteed wordt geregistreerd en gedeclareerd volgens het uurtarief van Mijke Hartveld Coaching en Training.

9. Privacy kindercoaching

Mijke Hartveld Coaching en Training is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden, bijvoorbeeld school, in het belang van de kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger en/of aan het kind zelf. Mijke Hartveld Coaching en Training streeft ernaar informatie zo veel mogelijk samen met (één van) de ouders/verzorgers over te brengen aan derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Mijke Hartveld Coaching en Training dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

10. Privacy coaching volwassenen

Mijke Hartveld Coaching en Training is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden, bijvoorbeeld de werkgever, in het belang van de deelnemer, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de deelnemer. Mijke Hartveld Coaching en Training streeft ernaar informatie zo veel mogelijk samen over te brengen aan derden.

11. Tarieven

De tarieven die Mijke Hartveld Coaching en Training hanteert staan op de website of zijn op te vragen via info@mijkehartveld.nl. De prijzen van de coachingsessies en -pakketten worden vermeld in euro’s. Voor particulieren zijn deze inclusief btw. Voor zakelijke klanten exclusief btw. Indien nodig berekent Mijke Hartveld Coaching en Training in overleg materiaal-, reis- en/of verblijfskosten.

Tariefswijzigingen worden minimaal 2 maanden van tevoren aangekondigd. De tarieven die met de deelnemer afgesproken zijn, blijven tijdens de duur van het traject gelijk, tenzij de tarieven lager worden, dan geldt het lagere tarief.

12. Facturering

De coachingsessies van Mijke Hartveld Coaching en Training worden maandelijks, achteraf, via mail gefactureerd. De opdrachtgever verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen door overmaking op rekeningnummer NL32 KNAB 0407 9680 40 t.n.v. Mijke Hartveld Coaching en Training. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald volgt 1 betalingsherinnering. Indien deze niet per ommegaande betaald wordt is Mijke Hartveld Coaching en Training gerechtigd administratiekosten á € 10,- in rekening te brengen. Vanaf dat moment wordt verdere coaching opgeschort. Bij het uitblijven van betaling komen alle kosten zoals incassokosten en gerechtelijke kosten, conform de wet, voor rekening van de opdrachtgever.

Trainingen en workshops dienen vooraf te worden voldaan. In geval van bedrijfstrainingen wordt 50 % van het factuurbedrag vooraf gefactureerd en 50 % achteraf. Bij niet tijdig voldoen van de factuur voor een training of workshop is deelname niet mogelijk.

13. Auteursrecht en intellectueel eigendom

Tenzij anders is overeengekomen, rust op alle verstrekte gegevens, zoals ebook, blogs, workshop- en trainingsmateriaal, software e.d. het auteursrecht bij Mijke Hartveld Coaching en Training.

14. Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van Mijke Hartveld Coaching en Training zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en/of het resultaat te garanderen. Opdrachtnemer zal door haar te verrichten diensten, coaching en trainingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitoefenen. Er is geen resultaatverplichting, echter wel een inspanningsverplichting. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat.

Mijke Hartveld Coaching en Training is in geen geval aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mijke Hartveld Coaching en Training. Vergoeding aan het kind, ouders/verzorgers of deelnemer kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Mijke Hartveld Coaching en Training. Mijke Hartveld Coaching en Training kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten om de sessies gebeurt. Bij lichamelijke- en/of psychische klachten van uw kind of u als deelnemer raadt Mijke Hartveld Coaching en Training u altijd aan eerst contact op te nemen met uw huisarts.

15. Toepasselijk Recht en Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. Partijen zullen pas, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg op te lossen, een beroep doen op de rechter.

Menu